Samfunnsansvar


Bærekraft

Alle kan være med å redusere energiforbruket, sortere avfall og benytte papirløse system. Dessverre er ikke dette nok alene. Verdenssamfunnet trenger bedrifter som ser nye muligheter ved å tenke langsiktig bærekraft. Å se bærekraft som en forutsetning for å drive lønnsom forretning er en tanke vi i R8 gruppen jobber etter. Vi må være vår egen løsning på vår tids store utfordringer.


Miljø

R8 gruppen ønsker å være markedsledende i vår bransje på bærekraftig utvikling. Gjennom utvikling og forvaltning av eiendom skal vi ta innover oss de forpliktelsene som vi har ovenfor miljøet. Strategi og handlingsplaner for miljøbesparende tiltak, vil kontinuerlig utvikles sammen med våre samarbeidspartnere. Energi Kraftig befolkningsvekst, økonomisk vekst og økende teknologisk etterspørsel, vil gjøre presset stort på verdens energikilder. Bygninger står for omlag 40 % av verdens totale energiforbruk. Med forventet befolkningsvekst, vil denne sektoren spille en viktig rolle i fremtiden. R8 gruppen i regi av R8 Property, jobber svært bevisst for å redusere energibehovet i porteføljen. Det investeres betydelige beløp i nye- og eksisterende eiendommer for å redusere energibruken til et absolutt minimum. Vannbesparende tiltak Vann er en fundamental ressurs for alle økologi- og samfunnsprosesser, og tilgang på ferskvann av tilfredsstillende kvalitet regnes som en forutsetning for et stabilt samfunn. Vi anser det som svært viktig å ta denne globale utfordringen på alvor og ønsker derfor at alle våre eiendommer skal bruke så lite vann som mulig.


Sosialt engasjement

Det ligger noe fram i tid før vi har ressurser til å forvalte vårt eget fond som alene jobber med veldedige formål. Samtidig er det en målsetning som motiverer oss til å vokse ytterligere. Vi finner stor inspirasjon i arbeidet til blant annet Ferds Sosiale Entrepenører, Stordalen Foundation, The Bill and Melinda Gates Foundation og Olav Thon Stiftelsen, for å nevne noen. Én dag vil the R8 Foundation ikke lenger bare være en drøm og motivasjon som holder oss gående, men en virkelighet. I mellomtiden jobber vi så godt vi kan med å bidra lokale aktører med riktig engasjement og gjennomføringsevne.